Book online your hotel

Day
Month
Year
Day
Month
Year
Cancel a booking

设施和服务

一般设施
• 电梯
• 厕所(男)
• 厕所(女)
服务
• 小时前台服务
• 免费欧陆式早餐
• 行李空间
• 停车(根据要求和额外费用)
• 复印,电邮和传真
• 往返伦敦主要机场的交通服务(根据要求和额外费用
• 无线上网
• 保险箱