Book online your hotel

Day
Month
Year
Day
Month
Year
Cancel a booking

设施和服务

基本设施

• 祈祷室
• 厕所
• 宿舍厕所
• 宿舍

服务

• 24小时保安服务
• 24小时待命接待
• 行李房
• 免费泊车位
• 迎宾饮料
• 06个会议室/研讨室(配有试听设备)
• 01个开放式礼堂(配有试听设备

特别优惠

特别优惠

特别优惠

特别优惠

特别优惠